Rada Parafialna

Szczegółowe normy i zasady powoływania, składu i funkcjonowania Parafialnej Rady Duszpasterskiej reguluje Statut Rad Duszpasterskich Diecezji Tarnowskiej z 15.09.1992 r. zatwierdzony przez Ks. Ordynariusza. Powołanie do istnienia Parafialnej Rady Duszpasterskiej nie jest zatem pozostawione do wyłącznej decyzji proboszcza danej parafii, lecz jest wymogiem prawa partykularnego. Wymóg ten wypływa z kryterium „użyteczności”, o którym mowa w § 1 kan.536 Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK).
Zgodnie ze statutem, obecna Rada Duszpasterska parafii NSPJ w Tarnowie została wybrana w dniu 8.11.2012 r. na okres pięciu lat, tj. (od 2012 r. do 2017 r.), a jej celem jest wspomaganie proboszcza, jako przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego.
Skład Rady Duszpasterskiej jest następujący:

Przewodniczący Rady:
Ks. Proboszcz Adam Kardyś

Radni z wyboru parafian:
Tadeusz Boruch – Przewodniczący z wyboru Rady
Eugeniusz Rosa
Antoni Ferenc
Stanisław Malczewski
Maria Kiełkowicz
Janusz Soból

Z Urzędu:
Piotr Powroźnik
Wojciech Szczerba
Tadeusz Kukla
Ponadto, zgodnie z zarządzeniem Ks. Biskupa Ordynariusza, proboszcz danej parafii powołuje na drodze nominacji do Parafialnej Rady Duszpasterskiej osoby zaangażowane w życie parafialne, poprzez udział w różnych wspólnotach religijnych działających przy parafii.

Radni z nominacji Proboszcza:
s. Kinga Czaja CMBB
Jadwiga Szwarga – Odnowa w Duchu Świętym
Paweł Dziurawiec – Kościół Domowy
Maria Kuboń – Róże Różańcowe
Katarzyna Bukowska – przedstawicielka młodzieży
Tadeusz Wójcik – Liturgiczna Służba Ołtarza

Komentowanie jest wyłączone