O Komunii duchowej

JEZU PRZYJDŹ DO MOJEGO SERCA !

CZYM JEST KOMUNIA DUCHOWA?

„Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,55-56). Eucharystia jest żywym pokarmem dla codziennego życia duchowego chrześcijanina. Ale z różnych powodów ktoś nie może przyjmować Ko­munii Świętej podczas Mszy Świętej. Może to być np. choroba, obowiązek pracy czy też kościelny zakaz przyjmowania Komunii Świętej. We wszystkich tych przypadkach dana osoba może przyjąć Komunię Świętą w sposób duchowy, dzięki pragnieniu i wierze. Stąd też komunia ta nazywana jest komunią duchową albo pragnienia.

Komunia duchowa to łączność człowieka z Jezusem Eucharystycznym. Realizuje się przez pragnienie przyjęcia Komunii Sakramentalnej. Pragnienie to powinno być wyraźnie sobie uświadomione i doty­czyć przyjęcia sakramentu Eucharystii, przynoszą­cego zbawienie. Jednocześnie powinno rodzić się z żywej wiary, inspirowanej przez miłość.

Skutki komunii duchowej są tej samej natury co Komunii Sakramentalnej, a więc pomnożenie łaski uświęcającej, łaski miłości, czystości życia, jedności.

Do praktykowania komunii duchowej zachęca sam Pan Jezus, mówiąc do św. Katarzyny ze Sieny: „Do tego złotego kielicha wkładam twoje Komunie Sakramentalne. Do tego srebrnego kielicha wkładam twoje komunie duchowe. Oba kielichy są mi równie miłe”.

Komunia duchowa jest zalecana przez świętych mistrzów życia duchowego. Święta Teresa od Jezusa pisze: „Kiedy nie przystępujecie do komunii i nie uczestniczycie we Mszy Świętej, najbardziej korzystną rzeczą  jest praktyka komunii duchowej (…). Dzięki niej obficie jesteście naznaczeni miłością naszego Pana”. We współczesnych czasach przypomniał o niej Jan Paweł II w encyklice poświęconej tajemnicy Euchary­stii: „(…) warto pielęgnować w duszy stałe pragnienie   sakramentu Eucharystii. Tak narodziła się praktyka »komunii duchowej», szczęśliwie zakorzeniona od wieków w Kościele” (Ecclesia de Eucharistia, 34).

Starajmy się zatem często przyjmować duchowo Jezu­sa Eucharystycznego. A widząc Hostię oczami wiary, uwierzmy w jego prawdziwą obecność w nas. Adoruj­my Go, kochajmy. Jezus przychodzi do duszy umiło­wanej, stęskniony i spragniony miłości. Czule zwracajmy się do Niego.

JAK PRZYJĄĆ KOMUNIĘ DUCHOWĄ?

PIERWSZY SPOSÓB

Według o.Jamesa Manjackala MSFS

Usiądź w cichym miejscu i rozważaj cudowną tajemnicę Komunii Świętej, kiedy to Jezus namacalnie przychodzi, aby być z człowiekiem, dawać zbawienie i życie. Dziękuj i wychwalaj Jezusa w Najświętszym Sakramencie Eucharystii.

O Panie, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. W Tobie pokładam całą moją nadzieję. Tak bardzo pragnę przyjąć Twoje Ciało i Krew, które są dla mnie prawdziwym pokarmem duszy na każdy dzień. Niestety jest to fizycznie nie­możliwe, abym uczestniczył we Mszy Świętej i przyjął Cię do mojego serca.

Jeśli możesz uczestniczyć we Mszy Świętej, ale nie możesz przyjmować Komunii Świętej -wspomnij ewentualne przeszkody.

Wierzę, że możesz wynagrodzić pragnienie dziecka łaknącego Twojej obecności i przyjdziesz do mojego serca i do mojego życia, i pozostaniesz na zawsze ze mną. O Panie, mój Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, przyjdź do mnie i wejdź do sanktuarium mojej duszy.

Uwierz i doświadcz Ciała i Krwi Jezusa przyjmowanego przez ciebie i przychodzącego do ciebie. Przez kilka sekund pozostań w całkowitej ciszy i doświadczaniu Jezusa. Potem, wierząc, że On jest w tobie, wychwalaj i dziękuj Mu.

Dziękuję Ci, mój Jezu, że wysłuchujesz mojej modli­twy i przychodzisz do mnie. Jezu, Ty jesteś we mnie, a ja jestem w Tobie. Pozwól mi być takim jak Ty we wszystkim, przez Ciebie.

Nadal dziękuj Panu i módl się tak, jak to zazwyczaj czynisz po Komunii Świętej.

To duchowe przyjmowanie komunii świętej można powtarzać kilka razy w ciągu dnia. Bardzo przyczynia się ona do duchowego postępu. Należy jeszcze dodać, że ten rodzaj komunii świętej jest bardzo przydatny dla osób przewlekle chorych, które słuchają Mszy Świętej przez radio albo uczestniczą w niej za pośrednictwem telewizji.

DRUGI SPOSÓB

Schemat tradycyjny

1.  Pozdrowienie Jezusa Eucharystycznego i Jego Serca

Pochwalone, uwielbione, wszędzie kochane niech będzie Eucharystyczne Serce Jezusa w każdej chwili, we wszystkich świątyniach i po wszystkie czasy, aż do skończenia wieków!

2.  Akty wiary, ufności, miłości i żalu

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, praw­dziwy. Wierzę w coś objawił Boże. Twe słowo mylić nie może.

Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miło­sierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone.

Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu.

3.  Modlitwa Pańska: Ojcze nasz…

4.  Duchowe przyjęcie komunii

Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie we wszystkich tabernakulach świata.

Łączę się ze wszystkimi miejscami na świecie, gdzie uobecnia się Najświętsza Ofiara, i błagam Boga przez te wszystkie Msze Święte o miłosierdzie dla mnie, dla wszystkich grzeszników, dla umierających i dusz w czyśćcu cierpiących.

Jezu, przyjmuję Cię duchowo z miłością do mojego serca. Ty żyjesz w moim sercu, a ja w Twoim. Jezu, Ty powiedziałeś: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, mieszka we Mnie, a Ja w nim” (J 6,56). Jezu, Miłości moja, kocham Cię i pragnę Cię kochać Two­ją miłością razem z Matką Twą Najświętszą, aniołami i świętymi oraz z wszystkimi mieszkańcami nie­ba i ziemi, teraz, zawsze i w wieczności.

5.  Dziękczynienie po komunii duchowej

Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, tylekroć bądź pochwaleń, Jezu, ma miłości.

6. Pozdrowienie Maryi

Bądź pozdrowiona, Córko Boga Ojca.

Bądź pozdrowiona, Matko Syna Bożego.

Bądź pozdrowiona, Oblubienico Ducha Świętego.

Bądź pozdrowiony, Przybytku Trójcy Przenajświętszej.

Maryjo, Matko Jezusa i moja Matko, kocham Cię i pragnę Cię kochać miłością Jezusa teraz i przez całą wieczność, z aniołami, świętymi i wszystkimi miesz­kańcami nieba i ziemi, teraz, zawsze i w wieczności.

Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzi­cielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrze­bach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosła­wiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośred­niczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

TRZECI SPOSÓB

Według bł. Michała Sopocki

1. W danej chwili skupiamy się wewnętrznie i prze­nosimy się przed tabernakulum z Przenajświętszym Sakramentem Ołtarza.

2.  Wzbudzamy akt wiary, nadziei, miłości, żalu, uwielbienia i pragnienia.

3. Wyobrażamy sobie, że kapłan podaje nam Komu­nię Świętą. Przyjmujemy Ją w duchu z wielką poko­rą i uszanowaniem oraz ufną miłością, a następnie odprawiamy dziękczynienie, jak po Komunii Sakra­mentalnej.

MODLITWY PRZYJĘCIA KOMUNII DUCHOWEJ

Modlitwa (I)

O Jezu, zwracam się w stronę świętego tabernaku­lum, gdzie mieszkasz ukryty z miłości do mnie. Kocham Cię, o mój Boże. Nie mogę przyjąć Cię w Komunii Świętej Sakramentalnej. Jednak przyjdź i nawiedź mnie ze swoją łaską. Przyjdź duchowo do mojego serca. Oczyść je. Uświęć je. Uczyń je na wzór Twojego Serca. Panie, nie jestem godzien, abyś przy­szedł do mego serca, ale powiedz tylko słowo, a bę­dzie uzdrowiona dusza moja.

Modlitwa (II)

O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w duszy mojej. Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mego serca. Jednoczę się z Tobą, jako byś rzeczywiście był we mnie obecny. Oddaję Ci się zupełnie i proszę gorą­co: nie dozwól, abym się kiedykolwiek oddalił od Ciebie.

św. Alfons Ligouri

Modlitwa (III)

O Najsłodszy Jezu, wierzę mocno i żywo, żeś jest obecny w Najświętszym Sakramencie Miłości. Prag­nę najgoręcej połączyć się z Tobą, boś Ty jest moją jedyną radością, szczęściem i żywotem. W tej chwili jednak nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przybądź przeto duchowo do serca mego i napełnij je Twymi łaskami. Oddaję Ci, o Panie, całkowicie serce, ciało i duszę, i wszystko, co posiadam, nie daj mi się nigdy rozłą­czyć z Tobą. Amen. Jezu, Tobie ja żyję, Tobie umieram. Jezu, Twój jestem w życiu i śmierci.

Modlitwa (IV)

Panie Jezu, ponieważ nie mogę w tej chwili przyjąć Ciebie w Świętym Sakramencie Eucharystii (tu można wymienić dlaczego), błagam Cię, abyś przyszedł ducho­wo do mojego serca w duchu Twojej świętości, w prawdzie Twojej dobroci, w pełni Twojej wła­dzy, w łączności z Twoimi tajemnicami i w doskona­łości Twoich dróg. O Panie, wierzę, zawierzam, wychwalam Ciebie. Żałuję za wszystkie moje grzechy. O Najświętszy Sakramencie, o Boski Sakramencie, zawsze niech będzie Twoja chwała i dziękczynienie.

Modlitwa (V)

Mój Jezu, wierzę w Ciebie w tym Najświętszym Sa­kramencie! Mam nadzieję w łasce i miłosierdziu Twoim! Miłuję Cię nade wszystko! Z miłości ku Tobie żałuję serdecznie za wszystkie moje grzechy! Wolę tysiąc razy umrzeć, niżeli Cię obrazić. Pragnę Cię przyjąć. Przyjdź, mój Jezu! Przyjdź do mej duszy!

Modlitwa (VI)

Mój Boże, wierzę w Ciebie, ponieważ jesteś odwiecz­ną i nieomylną prawdą. Mój Boże, ufam Tobie, po­nieważ jesteś nieskończonym miłosierdziem. Mój Boże, kocham Cię ponad wszystko, ponieważ jesteś dobrem najwyższym. Z miłości do Ciebie żałuję za wszystkie grzechy moje: jakże chciałbym przyjąć Komunię Świętą, ale nie jestem dosyć czysty. Przyjdź więc, o najdobrotliwszy Jezu, w duchowy sposób do mego serca i pozwól mi raczej umrzeć, aniżeli popaść w grzech ciężki. O Serce Jezusa, gorejące z miłości do mnie, rozpal moje serce miłością do Ciebie. O Maryjo, moja Matko, spraw, aby ta komunia du­chowa zachowała mnie przez cały dzień od grzechu ciężkiego.

MODLITWY PO KOMUNII DUCHOWEJ

Modlitwa Anioła Pokoju z Fatimy

O Boże mój, wierzę w Ciebie, miłuję Ciebie, uwiel­biam Ciebie i ufam Tobie. Przebacz tym, którzy nie wierzą w Ciebie, nie miłują Ciebie, nie uwielbiają Ciebie i nie ufają Tobie. Amen.

Modlitwa Anioła Eucharystii z Fatimy

Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca Jezusowego i przez przyczynę Niepokalanego Ser­ca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników. Amen.

O Jezu najukochańszy

O Jezu najukochańszy, oto dokąd doszła miłość Twa bez granic. Z własnego Ciała i Krwi Przenajdroższej przygotowałeś mi ucztę, by mi się całkowicie oddać. Cóż Cię, o Panie, pobudziło do tego nadmiaru miło­ści? Nic zaiste, tylko Twe Serce przepełnione bezmierną miłością. O Serce najczcigodniejsze Jezusa mojego, Bożej miłości ognisko ciągle gorejące, do rany Twego Serca przyjmij duszę moją, abym w tej szkole miłości nauczył się kochać tego Boga, który mi dał tak przedziwne dowody swego ukochania. Amen.

Z modlitw księży sercanów

Uwielbiam Cię, o mój Boże

O Jezu Boże mój i Wszystko moje! Ty żyjesz we mnie, a ja w Tobie. Jakże wywdzięczę Ci się za dobrodziej­stwo miłosiernych nawiedzin Twoich. Wprowadzasz do duszy mojej cały skarb łask Twoich. Niech uwiel­bione będzie Boskie Twoje Serce wszystką czcią chórów niebiańskich. W połączeniu z nimi pragnę i chcę czcić Ciebie przez wszystkie dni mego życia. Amen.

Kocham Cię, o mój Boże

Kocham Cię, o mój Boże i moim jedynym pragnie­niem jest kochać Cię, aż do ostatniego tchnienia mego życia. Kocham Cię, o Boże nieskończenie godny miłości, i wolałbym raczej umrzeć, kochając Ciebie, niż nawet przez chwilę żyć bez Twej miłości. Kocham Cię, Panie, i jedyna łaska, o którą Cię pro­szę, to ta, abym, mógł kochać Cię wiecznie. Boże mój, jeśli mój język nie jest w stanie powtarzać w każdej chwili, że Cię kocham, to chciałbym, aby moje serce powtarzało Ci to z każdym uderzeniem. Kocham Cię, mój Boski Zbawicielu, bo za mnie zostałeś ukrzyżowany i pozwalasz mi tu na ziemi być ukrzyżowanym dla Ciebie. Boże mój, udziel mi łaski, abym umarł w Twojej miłości z tą pewnością, że Ciebie kocham. Amen.

św. Jan Maria Vianney

Uwielbienie eucharystycznego Serca Jezusa

Serce Jezusa w Eucharystii, słodki towarzyszu naszego ziemskiego wygnania – cześć Ci oddaję.

Serce eucharystyczne Jezusa,

Serce ciche i pokorne,

Serce samotne,

Serce upokorzone,

Serce wzgardzone,

Serce znieważone,

Serce zapomniane przez ludzi,

Serce pragnące być kochane,

Serce miłujące serca nasze,

Serce cierpliwe w oczekiwaniu na nas,

Serce skore w wysłuchiwaniu nas,

Serce będące źródłem łask.

AKTY STRZELISTE

Wielbię Ciebie w każdym momencie o żywy Chlebie nasz w tym sakramencie.

***

Bóg najświętszy, Bóg miłości w sakramencie utajo­ny. Teraz, zawsze i wieczności, niechaj będzie po­chwalony.

***

Bądźże pozdrowiona Hostio żywa, w której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa! Witaj Jezu, Synu Maryi. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii.

***

Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin wieczności, tylekroć bądź pochwalon, Jezu, ma miłości.

***

Święty, święty, święty zawsze święty. Jezu jesteś niepojęcie w Przenajświętszym Sakramencie.

***

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego.

Komentowanie jest wyłączone