Formacja

Animacja misyjna dzieci przebiega w kilku etapach:

Rozbudzenie wrażliwości misyjnej
Pierwszy etap formacji w PDMD to uwrażliwianie dzieci na trudną sytuację ich małych braci i sióstr, które nie znają Chrystusa, które głodują, są wykorzystywane, często pozbawione rodzin i podstawowych praw. Na tym etapie należy rozwijać naturalne przymioty dziecka – a zwłaszcza jego wrażliwość, uczuciowość i otwartość – brak świadomości istnienia granic i barier rasowych, kulturowych i ekonomicznych. Należy kształtować w nim postawę gotowości do przebaczania, dzielenia się, skierowanie ku innym, postawę czynnej miłości. Tę wrażliwość można rozbudzać w jego relacjach z rówieśnikami i stopniowo wprowadzać w pole zainteresowań dziecka jego dalekich, a potrzebujących pomocy braci z krajów misyjnych.

Pogłębienie wiedzy religijnej
Drugi etap formacji to poznanie sytuacji we współczesnym świecie przy pomocy czasopism i publikacji misyjnych, wskazywanie na przyczyny głodu, chorób czy śmierci dzieci.
Na tym etapie przekazujemy dziecku prawdę o jego obowiązku misyjnym i informujemy o sytuacji Kościoła w świecie, dostosowując przekazywaną wiedzę do możliwości jego pojmowania. Uświadamiamy dziecku, że jest członkiem wielkiej Bożej rodziny, że ma w świecie wielu braci i sióstr w Chrystusie, którym winien jest okazywać chrześcijańską miłość. Informujemy o licznych potrzebach jego „rodzeństwa w Chrystusie”, o biedzie materialnej i duchowej ich rówieśników w krajach misyjnych. Okazją do tego typu informacji może i powinna być każda katecheza, wszystkie bowiem tematy poruszane na katechezie mają aspekt misyjny.

Zaktywizowanie misyjne
Trzeci etap to mobilizowanie dzieci do działania na rzecz ich rówieśników na całym świecie. Pod wpływem poznanych prawd dzieci powinny wyrażać swoją solidarność z potrzebującymi poprzez konkretne gesty pomocy.
Gestem braterskiej przyjaźni z dziećmi świata misyjnego może być wspólnie przeprowadzone nabożeństwo misyjne, misterium, jasełka, przedstawienie teatralne, uczestnictwo w akcji ‚Kolędnicy Misyjni”, loteria czy  Kiermasz.
Pomysłów może być wiele. Ich realizacja zależy przede wszystkim od gorliwości animatorów.

Kształtowanie trwałej postawy otwartości na potrzeby Kościoła misyjnego
Nie wystarczy zadbać o to, aby dzieci jednorazowo włączyły się we współpracę misyjną. Konieczne jest wypracowanie w nich trwałej postawy otwartości na potrzeby Kościoła misyjnego, która wyrażałaby się w systematycznej ofiarności tak duchowej, jak i materialnej na rzecz dzieci w krajach misyjnych.
Troszczymy się o to, aby raz rozpalony ogień miłości do misji nigdy nie zgasł, włączając małych chrześcijan w nurt działalności PDMD.

Systematyczna formacja misyjna dzieci w ciągu roku dokonuje się poprzez:
– realizację programu formacyjnego;
– przygotowywanie w parafii obchodów z okazji Tygodnia Misyjnego, Misyjnego Dnia Dzieci, Kolędników Misyjnych;
– podejmowanie zadań apostolskich w parafii i udział w nabożeństwach według roku liturgicznego (pamiętając o misyjnych intencjach)
– lekturę czasopisma „Świat Misyjny”;
– uczestnictwo w specjalnych dniach formacji, spotkaniach i kongresach PDMD diecezjalnych i krajowych.

Komentowanie jest wyłączone