O Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci

O Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, pozostając wierne intencjom założyciela, dąży do rozpalenia w sercach katolickich dzieci miłości do misji oraz poczucia solidarności, tak duchowej jak i materialnej, wobec rówieśników na całym świecie. Dzieło stara się zwrócić uwagę najmłodszych chrześcijan na potrzeby ich braci nie znających jeszcze Chrystusa, dlatego też wydaje czasopismo oraz różne broszury mające na celu informację i formację misyjną katolickich chłopców i dziewcząt.

POMOC DUCHOWA
Na pierwszym miejscu Dzieło stawia aspekt duchowy, czyli budowanie Królestwa Bożego na ziemi – w dzieciach i poprzez dzieci. Dzieci niosą duchową pomoc poprzez:

Modlitwę
Modlitwa jest nieustannym wspieraniem misji Kościoła. Przez modlitwę dzieci towarzyszą misjonarzom i wypraszają skuteczność głoszonego przez nich Bożego słowa.

Wyrzeczenia
Składanie Bogu duchowych ofiar – zwłaszcza ofiarowywanie z miłością cierpienia, które pojawia się w życiu dzieci – jest wielkim darem dla misji.

Świadectwo życia
Dzieci poprzez pogłębianie przyjaźni z Jezusem dają duchowe wsparcie misjom i misjonarzom.

Dobre uczynki
W intencji misji dzieci podejmują dobre uczynki służąc innym ludziom, a przez wzrastając w życzliwości i wrażliwości na potrzeby innych.

Pomoc materialna
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci jest „przedłużeniem rąk Ojca Świętego”. Za Jego pośrednictwem pomoc zebrana
przez dzieci PDMD dociera do ich rówieśników, nawet tam – a często szczególnie tam – gdzie żadna inna pomoc nie dochodzi.
Ofiary składane przez dzieci przybierają różną formę:
– regularnie składają swój „grosik”, jako owoc własnych wyrzeczeń;
– dzielą się częścią tego, co otrzymują z okazji I Komunii Świętej, składając okolicznościowe koperty w misyjnym
dniu Białego Tygodnia;
– zbierają ofiary od dorosłych, np. przy okazji kolędowania misyjnego;
– podejmują własne inicjatywy i realizują różne pomysły z myślą o misjach – np. loterie, kiermasze, sprzedaż lampionów, baranków wielkanocnych, palm itp.
Dziecięce ofiary stają się częścią funduszu solidarności PDMD przeznaczonego na tworzenie i wspomaganie projektów służących dzieciom na misjach. Każdego roku – podczas zebrania Rady Wyższej Papieskich Dzieł Misyjnych – pieniądze te zostają rozdzielane, jako dotacje zwyczajne na potrzeby dzieci na terenach misyjnych (na środki niezbędne do duszpasterstwa dzieci, do ich formacji chrześcijańskiej, do nauczania, do ochrony życia i zdrowia, szczególnie tam, gdzie wskutek klęsk głodu i z braku pomocy lekarskiej giną ich tysiące) oraz dotacje nadzwyczajne, które dotyczą specjalnych projektów pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom świata. Wszystkie prośby misjonarzy, potwierdzone przez miejscowego biskupa, przekazywane są poprzez nuncjatury do Watykanu.
Więcej na stronie http://www.missio.org.pl/dzieciom-misji/

Komentowanie jest wyłączone