Świetlica

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „LUMEN” przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa

Świetlica profilaktyczno-wychowawcza „Lumen” przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie rozpoczęła swoją działalność na początku 2003 roku. W świetlicy pracuje trzech wychowawców oraz wolontariusze, którzy pomagają w odrabianiu zadań oraz prowadzeniu zajęć. Do świetlicy zapisanych jest 30 dzieci w wieku 6-16 lat.
Świetlica otwarta jest w dni nauki szkolnej w godzinach od 14.30 do 18.00, zajmuje się także organizacją ferii zimowych. W świetlicy codziennie prowadzona jest pomoc dydaktyczna. Wychowawcy i wolontariusze oferują wychowankom pomoc w odrabianiu zadań domowych oraz tłumaczeniu niezrozumiałego materiału, nadrabianiu zaległości w nauce. Istotną kwestią w świetlicy jest także prowadzenie zajęć. W placówce organizuje się zajęcia profilaktyczne, plastyczne, muzyczne, multimedialne, sportowe. Prowadzone zajęcia profilaktyczno – wychowawcze połączone są z warsztatami służącymi kształtowaniu prawidłowych postaw interpersonalnych, zdobyciu umiejętności odróżniania dobra od zła oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dzieci uczęszczające do świetlicy objęte są także opieką duszpasterską. Wychowawcy rozwijają zainteresowania dzieci poprzez różnorodne koła zainteresowań, zajmują się także codziennym dożywianiem.
Zadaniem świetlicy jest przede wszystkim: pomoc dydaktyczna, realizacja programów profilaktyczno – wychowawczych, w tym profilaktyki uzależnień, przeciwdziałanie przestępczości nieletnich, rozwój zainteresowań, uzdolnień, opieka wychowawcza i duszpasterska, współpraca z rodzicami. Program świetlicy przewiduje także zajęcia dodatkowe, takie jak: wyjścia do Promiennego Zamku, na kręgielnie, basen, do parku, ogniska, wycieczki oraz inne miejsca służące wypoczynkowi i rozrywce.
Dzieci uczęszczające na świetlice, często nazywają to miejsce swoim „drugim domem”,  gdyż panuje tu miła atmosfera, pełna wzajemnej pomocy i szacunku. To miejsce gdzie respektuje się potrzeby drugiego człowieka, przekazuje wzorce religijne i kulturowe. Dzieci uczestniczą w Nabożeństwach, wielu chłopców jest ministrantami, dziewczynki uczęszczają na spotkania Dziewczęcej Służby Maryjnej. Pielęgnowane są wzorce dobroci i miłości wobec drugiego człowieka.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Komentowanie jest wyłączone