Bieżąca działalność LSO

Obecnie opiekunem ministrantów jest Ks. Łukasz Kaźmirek.
Konwent liczy 19 ministrantów i 3 kandydatów, którzy przygotowują się do tej posługi.
Aktualna działalność grupy ministranckiej opisana jest w zamieszczonym niżej regulaminie.

REGULAMIN KONWENTU MINISTRANTÓW
PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W TARNOWIE
UWAGI OGÓLNE
1. Do grona ministrantów mogą być przyjęci chłopcy, którzy:
– przyjęli Sakrament Chrztu i Eucharystii,
– otrzymali zgodę rodziców,
– pragną bliższej więzi z Chrystusem i chcą pomagać kapłanom przez pełnienie posług w liturgii Kościoła.
2. Zasady postępowania ministranta:
* Kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki,
* Służy Chrystusowi w ludziach okazując bliźnim szacunek i pomoc,
* Zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem,
* Rozwija w sobie życie Boże,
* Poznaje liturgię i żyje nią,
* Wnosi wszędzie prawdziwą radość,
* Zdobywa kolegów dla Chrystusa,
* Jest pilny i sumienny w nauce i pracy.

POSŁUGA MINISTRANTA
I. Przygotowanie dalsze do pełnienia posług liturgicznych
1. Przygotowanie do pełnienia posługi ministranta odbywa się w dwóch etapach:
A. Kandydat na ministranta – etap ten trwa około 3 miesięcy i obejmuje udział w cotygodniowych spotkaniach, podczas których kandydaci poznają podstawowe pojęcia liturgiczne oraz kształtują w sobie cechy i postawy właściwe ministrantowi. Etap zakończony jest przyjęciem do grona aspirantów.
B. Aspirant – etap ten trwa około 4 miesięcy i obejmuje:
1) udział w cotygodniowych spotkaniach, podczas których aspiranci zdobywają wiedzę i umiejętności konieczne do pełnienia posługi przy ołtarzu,
2) udział w wyznaczonych asystach liturgicznych podczas Mszy św. i innych nabożeństw;
* aspiranci uczestniczący w asyście włączają się aktywnie w liturgię poprzez śpiew i odpowiedzi mszalne oraz właściwe gesty i postawy liturgiczne, jednak nie wykonują żadnych czynności liturgicznych w prezbiterium, z wyjątkiem sytuacji koniecznych;
* strojem liturgicznym aspiranta jest komża (bez kapturka i sutanki).
Etap zakończony jest przyjęciem do grona ministrantów.

2. W celu właściwego funkcjonowania Konwentu Ministrantów oraz poprawnego spełniania czynności liturgicznych i innych obowiązków przez ministrantów, jak też dla osobistej formacji duchowej ministranci zobowiązani są do udziału w cotygodniowych zebraniach, które odbywają się przez cały czas trwania roku formacyjnego (wrzesień – czerwiec), według porządku ustalonego przez Moderatora.
3. Ministrant, który opuści zebranie z przyczyn od siebie niezależnych (np. choroba, okolicznościowe zajęcia szkolne) lub z ważnych powodów rodzinnych, może tę nieobecność usprawiedliwić – nie otrzymuje wtedy punktów ujemnych. W tym celu ministrant przekazuje Moderatorowi pisemne usprawiedliwienie zawierające datę i przyczynę nieobecności oraz podpis jednego z rodziców. Usprawiedliwienia należy dokonać podczas najbliższego zebrania, w którym ministrant będzie brał udział.
4. Wypełnianie posług liturgicznych odbywa się w ramach asyst wyznaczonych na niedziele, święta obowiązkowe i dni powszednie, jak też podczas nabożeństw okolicznościowych.
5. Każdemu ministrantowi przydzielane jest w ciągu tygodnia „obowiązkowe służenie” na jednej Mszy św. niedzielnej i świątecznej oraz dwa razy w dni powszednie.
6. Grafik asyst ustala opiekun w porozumieniu z ministrantami.
7. Ministranci sumiennie zapoznają się z grafikiem asyst, a w domu posiadają pisemny plan swojego „służenia”.
8. Ministrant, który opuści swoją asystę z przyczyn od siebie niezależnych (np. choroba, okolicznościowe zajęcia szkolne) lub z ważnych powodów rodzinnych, może tę nieobecność usprawiedliwić – nie otrzymuje wtedy punktów ujemnych. W tym celu ministrant przekazuje Moderatorowi pisemne usprawiedliwienie zawierające datę i przyczynę nieobecności oraz podpis jednego z rodziców. Usprawiedliwienia należy dokonać w ciągu najbliższego tygodnia, który następuje po ustaniu przyczyny nieobecności.
II. Przygotowanie bezpośrednie do pełnienia posług liturgicznych
1. Ministranci, pełniąc służbę przy ołtarzu, powinni być w stanie łaski uświęcającej i przystępować do Komunii św.
2. Ministranci dbają o estetykę swojego wyglądu:
a) troszczą się o higienę osobistą (czysta twarz, ręce i paznokcie, właściwa fryzura: włosy w kolorze naturalnym, bez wyciętych „wzorów”),
b) noszą czysty i odpowiedni strój (ministranci nie mogą przychodzić do „służenia” w spodniach krótkich, dresowych, moro, ani też w bluzach dresowych z kapturem. Strój ma podkreślać wyjątkowy charakter zgromadzenia liturgicznego).
3. Ministranci przychodzą do „służenia” w dni powszednie 10 minut, a w niedziele i święta 15 minut przed Mszą św. lub nabożeństwem.
4. Ministranci wchodząc do zakrystii witają się z obecnymi pozdrowieniem „Króluj nam Chryste” lub „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Tym samym pozdrowieniem żegnają się wychodząc z zakrystii po „służeniu”.
5. Po wejściu do zakrystii ministranci trwają przez chwilę na modlitwie witając się z Jezusem obecnym w tabernakulum.
6. Ministranci witają wchodzących do zakrystii kapłanów pozdrowieniem „Króluj nam Chryste”.
7. Ministranci nie rozmawiają ze sobą w zakrystii. Mogą jedynie półgłosem ustalić funkcje liturgiczne. Funkcje te wyznacza asystent grupy (niedziela) lub najstarszy ministrant (dzień powszedni).
8. Jako strój liturgiczny ministranci ubierają sutanki, komże i kapturki.
9. Ministranci potwierdzają obecność na „służeniu obowiązkowym” czytelnym podpisem w księdze asyst, zaś obecność na służeniu nadobowiązkowym potwierdzają wpisem nazwiska i imienia do przygotowanego w tym celu zeszytu.
10. W odpowiednim czasie, przed rozpoczęciem Mszy św., ministranci wynoszą z zakrystii do prezbiterium księgi liturgiczne (mszał, a w razie potrzeby lekcjonarz, modlitwę wiernych, agendę), ampułki i kielich, a także zapalają świece na ołtarzu.
11. Na 2 minuty przed rozpoczęciem nabożeństwa ministranci gotowi do służenia (ubrani w strój liturgiczny i ustawieni według wzrostu przy wyjściu z zakrystii) odmawiają modlitwę przed służeniem, wypowiadając jej słowa wyraźnie i pobożnie. Modlitwę rozpoczyna asystent (niedziela) lub najstarszy ministrant (dzień powszedni).
Przed rozpoczęciem nowego okresu liturgicznego ministranci przypominają sobie treść modlitw „przed i po służeniu” przypadających na ten okres liturgiczny.
III. Wypełnianie posług liturgicznych
1. Czynności liturgiczne spełniane przez ministrantów podczas Mszy św. obejmują w szczególności:
– dzwonienie dzwonkiem przy zakrystii podczas rozpoczęcia Mszy św.,
– czynny udział w odpowiedziach mszalnych i śpiewie pieśni,
– podawanie kapłanowi we właściwym czasie ampułek z wodą i winem,
– posługę przy „lavabo”,
– podawanie kapłanom „mszalików” podczas Mszy św. koncelebrowanej,
– dzwonienie we właściwym czasie dzwonkiem i gongiem wielotonowym,
– noszenie pateny (posługę przy patenach pełnią ministranci najstarsi),
– odnoszenie, po puryfikacji, naczyń liturgicznych do zakrystii.
2. Ministranci znajdujący się w prezbiterium:
– nie rozglądają się i nie rozmawiają,
– znajdując się w postawie stojącej lub klęczącej mają złożone ręce,
– dbają o estetyczną postawę siedzącą.
3. Po zakończeniu Mszy św. i przyjściu do zakrystii ministranci odmawiają modlitwę „po służeniu”, wypowiadając jej słowa wyraźnie i pobożnie, a następnie wykonują czynności porządkowe w prezbiterium (przyniesienie ksiąg liturgicznych do zakrystii, gaszenie świec).
4. Po wykonaniu czynności porządkowych w prezbiterium ministranci zdejmują stroje liturgiczne pozostawiając je we właściwym miejscu w należytym porządku.
5. Podczas Triduum Paschalnego do obowiązków ministrantów należy czuwanie przy „ciemnicy” i przy „grobie Pana Jezusa” według grafiku ustalonego przez opiekuna.
6. Ministranci, którzy ukończyli szkołę podstawową mogą rozpocząć przygotowanie do pełnienia posługi lektora.
7. Ministrant, który ukończył II klasę gimnazjum, a nie został dopuszczony do posługi lektora, albo z własnej inicjatywy nie podjął tej posługi, otrzymuje status „Ministranta Seniora”. Może on nosić strój właściwy lektorom i wykonywać czynności przyporządkowane lektorom, z wyjątkiem czytania na Mszy św.
IV. Inne czynności wykonywane przez ministrantów
1. Ministranci pomagają w rozprowadzaniu prasy katolickiej. Do tej czynności wychodzą podczas Mszy św. niedzielnej (w strojach liturgicznych) na początku ogłoszeń duszpasterskich. Asysta z godz. 5.30 w każdą niedzielę wystawia przed kościół stoliki do rozprowadzania czasopism, a asysta z godz. 20.00 chowa je na swoje miejsca.
V. Punktacja związana z pełnieniem posługi ministranta
1. Za udział w nabożeństwach oraz wypełnianie innych obowiązków ministranci otrzymują punkty dodatnie według następującego systemu:

* służenie obowiązkowe na Mszy św. lub innym nabożeństwie +3p.
* służenie obowiązkowe w dzień powszedni na Mszy św. z kazaniem +5p.
* służenie nadobowiązkowe na Mszy św. lub nabożeństwie znajdującym się w stałym rozkładzie tygodniowym (nowenna do MB, nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, roraty) +1p.
* służenie nadobowiązkowe w dzień powszedni na Mszy św. z kazaniem, znajdującej się w stałym rozkładzie tygodniowym+3p.
* służenie na Mszy św. lub nabożeństwie, na których nie ma wyznaczonej obowiązkowej asysty (nabożeństwo różańcowe w październiku, nabożeństwo majowe, nabożeństwo czerwcowe, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale) +3p.
* służenie w dzień powszedni na Mszy św. z kazaniem, na której nie ma wyznaczonej obowiązkowej asysty+5p.
* służenie na Mszy św. z liturgią małżeństwa +5p.
* służenie na Mszy św. pogrzebowej +5p.
* służenie nadobowiązkowe na Mszy św. lub nabożeństwie znajdującym się w stałym rozkładzie tygodniowym (nowenna do MB, nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego) podczas wakacji +3p..
* służenie nadobowiązkowe w dzień powszedni na Mszy św. z kazaniem, znajdującej się w stałym rozkładzie tygodniowym podczas wakacji +5p.
* służenie podczas nabożeństw Triduum Paschalnego +5p..
* czuwanie przy „Ciemnicy” i przy „Grobie Pana Jezusa”, udział w procesji Bożego Ciała +10p..
* Ilość punktów za udział w innych nabożeństwach oraz pełnienie innych obowiązków ustala Moderator.
2. Za nieusprawiedliwione opuszczenie obowiązkowej asysty lub zebrania ministranci otrzymują 3 punkty ujemne.
3. Wyniki punktacji będą ogłaszane na początku każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wyjątek stanowią miesiące lipiec i sierpień – za te miesiące punkty będą sumowane i ogłaszane na początku września.

NAGRODY I KARY
I. Nagrody
1. Moderator może przyznać ministrantowi nagrodę okolicznościową w postaci punktów dodatnich – ich ilość ustala Moderator.
2. Ministrant, który uzyskał w punktacji za dany miesiąc pierwsze miejsce otrzymuje wyróżnienie „ZŁOTY KAPTUREK” i ma przywilej noszenia „złotego kapturka” przez następny miesiąc.
3. Ministrant, który uzyskał w punktacji za dany miesiąc drugie miejsce otrzymuje wyróżnienie „SREBRNY KAPTUREK” i ma przywilej noszenia „srebrnego kapturka” przez następny miesiąc.
*Ministranci, którzy uzyskali w czerwcu pierwsze i drugie miejsce w punktacji noszą odpowiednio złoty i srebrny kapturek do końca sierpnia.
**We wrześniu złoty i srebrny kapturek noszą ministranci, którzy uzyskali pierwsze i drugie miejsce w punktacji za okres wakacji (lipiec i sierpień).
4. Na koniec roku formacyjnego (w czerwcu) szczególnie wyróżniający się ministranci mogą otrzymać nagrody (wycieczka lub nagroda rzeczowa) dla szczególnie wyróżniających się ministrantów. Podstawą przyznawania nagród stanowi punktacja za cały rok formacyjny (czerwiec – maj).
5. Formą nagrody jest wspólna wycieczka organizowana pod koniec roku formacyjnego. Możliwe są także w ciągu roku inne formy rekreacji.
6. Formę nagrody stanowi udział w „asyście kolędowej” podczas Okresu Bożego Narodzenia. Podstawę w przydzielaniu asysty kolędowej stanowi punktacja za rok kalendarzowy. Sposób rozliczenia z ofiar przekazanych ministrantom podczas „kolędy” ustala Moderator.Ofiary przekazane ministrantom podczas „kolędy” dzielone są na trzy części według następujących zasad:
7. Ministranci mają prawo do udziału w „Oazach” w okresie wakacji.
II. Kary
1. Wobec ministranta zaniedbującego przyjęte na siebie obowiązki lub w inny sposób lekceważącego przestrzeganie regulaminu będą stosowane kary:
a) indywidualne upomnienie przez Moderatora,
b) przyznanie przez punktów ujemnych (od 2 do 20 jednorazowo),
c) upomnienie przez Moderatora wobec grona ministrantów i rozmowa z rodzicami,
d) zawieszenie w funkcji ministranta,
e) wydalenie z grona ministrantów.
2. O rodzaju kary decyduje Moderator.
3. Karą za kradzież w zakrystii lub podczas rozprowadzania prasy katolickiej, jak też za oszustwo przy rozliczaniu „kolędy” jest wydalenie z grona ministrantów.
* * *
* W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Moderator.
* W uzasadnionych przypadkach Moderator może podjąć postanowienia inne niż przewidziane w regulaminie.
* Regulamin został znowelizowany 15. 09. 2009 r.

Komentowanie jest wyłączone