Małżeństwo

malzenstwoMałżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, czerpie siłę i moc z aktu stworzenia, lecz zostało dla ochrzczonych podniesione do wyższej godności przez zaliczenie do sakramentów Nowego Przymierza.

Małżeństwo powstaje przez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i wzajemnie przyjmują.

Całkowitej wierności małżonków, a także nierozerwalnej jedności węzła małżeńskiego wymagają zarówno szczególna wspólnota mężczyzny i kobiety, jak i dobro dzieci. Instytucja małżeństwa i miłość małżeńska z samej swojej natury nastawione są na zrodzenie i wychowanie potomstwa i znajdują w tym jakby swoje uwieńczenie. Dzieci są najcenniejszym darem małżeństwa i przysparzają najwięcej dobra samym rodzicom.

Ścisła wspólnota życia i miłości, przez którą małżonkowie „już nie są dwoje, lecz jedno ciało” otrzymała tak wielkie błogosławieństwo, że nie zniweczył go grzech pierworodny. Dlatego ten święty związek nie jest uzależniony od ludzkiego sądu, lecz od Twórcy małżeństwa, który obdarzył je szczególnymi dobrami i celami. Chrystus Pan odnawiając stworzenie i czyniąc wszystko nowe, przywrócił małżeństwu pierwotną formę i świętość, tak aby tego, co Bóg złączył, człowiek nie rozdzielał.

Aby jaśniej wyrazić i łatwiejszą uczynić nierozerwalność umowy małżeńskiej, Chrystus Pan podniósł ją do godności sakramentu na wzór Jego zaślubin z Kościołem. Chrystus przez swoją obecność wniósł błogosławieństwo i radość na wesele w Kanie, przemienił wodę w wino, zapowiadając w ten sposób nadejście nowego i wiecznego przymierza. „Jak bowiem niegdyś Bóg wyszedł naprzeciw swojemu ludowi z przymierzem miłości i wierności, tak teraz Zbawca ludzkości” ukazuje się jako Oblubieniec Kościoła, zawierając z nim przymierze przez swoje misterium paschalne. Przez chrzest, który jest sakramentem wiary, mężczyzna i kobieta raz na zawsze zostają włączeni w przymierze Chrystusa z Kościołem, tak że ich małżeńska wspólnota zostaje wchłonięta przez miłość Chrystusa i obdarzona mocą Jego ofiary. Z tej nowej godności wynika, że ważne małżeństwo ochrzczonych zawsze jest sakramentem.

Dzięki sakramentowi małżeństwa małżonkowie chrześcijańscy wyrażają tajemnicę jedności i płodnej miłości Chrystusa i Kościoła i w niej uczestniczą; dlatego wspomagają się wzajemnie w dążeniu do świętości we współżyciu małżeńskim, w przyjęciu i wychowaniu potomstwa, a w ludzie Bożym mają własne miejsce i specjalny dar. Przez ten sakrament Duch święty sprawia, że jak „Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie”, tak małżonkowie chrześcijańscy, równi godnością, starają się podtrzymywać i umacniać swoje małżeństwo przez wzajemne oddanie i niepodzielną miłość, która wypływa, z Boskiego źródła miłości, aby łącząc czynniki boskie i ludzkie, wśród pomyślności przeciwności trwali w wierności ciałem i duchem, dalecy od wszelkiego cudzołóstwa i rozwodu.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Na początku stworzenia Bóg stworzył ludzi jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”.

W celu zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy spełnić następujące warunki:

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem. Należy przynieść:

– Metryki chrztu nie starsze niż 6 miesięcy (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią). W tych metrykach powinna znaleźć się adnotacja o przyjętym sakramencie bierzmowania (gdyby był brak tej adnotacji należy przynieść inny dokument stwierdzający przyjęcie tego sakramentu)

– Dowody osobiste.

– Świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej i średniej, bądź zawodowej.

 – Świadectwa ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej.

– Trzy egzemplarze zaświadczeń z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą zawrzeć ślub kościelny ze skutkami cywilno – prawnymi, tzw. ślub konkordatowy).

– Dane personalne świadków (imię, nazwisko i adres). Świadkowie ślubu muszą mieć ukończony 18 rok życia.

– W przypadku nieletnich narzeczonych, rodzice osoby nieletniej wyrażają pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego.

– W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.

Katechizacja przedmałżeńska odbędzie się w naszej parafii w dniach 15-17 września 2023. Zapisy na pierwszym spotkaniu lub telefonicznie (734165845 – ks. Łukasz Kaźmirek) lub w godzinach kancelarii.

Dzień skupienia dla narzeczonych, odbywa się w parafii NSPJ w każdą II niedzielę miesiąca o godz. 14.00.

Program dnia skupienia:

-14.00- wspólna Eucharystia w Kościele Parafialnym i możliwość spowiedzi św.

-15.00- konferencja w domu katechetycznym.

Narzeczeni odbywają 3 rozmowy w Poradnictwie Rodzinnym. Poradnia rodzinna mieści się w Domu Katechetycznym na parterze. Spotkania dla narzeczonych:

– I spotkanie – pierwszy poniedziałek, godz. 18.00

– II spotkanie – drugi poniedziałek, godz. 18.00

– III spotkanie – trzeci czwartek, godz. 18.00

– Narzeczeni w ustalonym terminie zgłaszają się na II rozmowę, przynosząc dokumenty pozyskane z Urzędu Stanu Cywilnego.

Komentowanie jest wyłączone