Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna Tarnów-Rzędzin

„Bogu na cześć – Ludziom na pożytek”

Powyższe słowa, umieszczone na historycznym sztandarze Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie – Rzędzinie, oddają pełnię sensu istnienia i działalności tego stowarzyszenia.
Na początku XX w. taka idea przyświecała założycielom Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w wiosce Rzędzin koło Tarnowa. Najstarszy, dostępny dziś dokument, który zaświadcza o istnieniu tego Towarzystwa pochodzi z 1908 r. W tym piśmie Wydział (Zarząd) Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzędzinie zwrócił się do Księżnej Konstancji Sanguszkowej o doposażenie w sprzęt i równocześnie poinformował Ją, że w dniu 25 kwietnia 1908 r. statut Towarzystwa został zarejestrowany w CK Namiestnictwie we Lwowie.
Statutowe cele działalności ówczesnego Towarzystwa OSP są w pełni zbieżne z celami współczesnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie – Rzędzinie. Na przestrzeni wieku nie zmieniły się zasadnicze zadania w działalności tych stowarzyszeń. Aktualne jest zadanie walki z żywiołem w obronie życia bliźniego, jego zdrowia i mienia, likwidacja zagrożeń, pomoc w potrzebie, czyli wszystko to co mieści się w pojęciu działalności operacyjnej. Wciąż aktualnym zadaniem są działania na rzecz lokalnej społeczności: dawniej na rzecz społeczności wioski Rzędzin, dzisiaj na rzecz społeczności dzielnicy Rzędzin i miasta Tarnowa. Jest to integrowanie środowiska, kultywowanie tradycji i patriotyzmu oraz praca wychowawcza. Ta druga, nie mniej ważna sfera działań, nosi nazwę działalności kulturalno – wychowawczej.
Współczesna Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowie – Rzędzinie jest kontynuatorką chlubnej tradycji Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzędzinie. Zmiana granic administracyjnych miasta spowodowała, że wioska Rzędzin stała się dzielnicą miasta Tarnowa i częściowo zmieniła nazwę tego stowarzyszenia. Odeszli do wieczności ludzie, którzy tę straż zakładali. Zabrakło też tych, którzy własnymi rękami podnosili ją z wojennych zniszczeń. Tych, co nie bali się w tamtych latach, stanąć w kościele, w strażackim mundurze – pozostało już niewielu.
Dzisiaj Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowie – Rzędzinie liczy 43 członków czynnych, w tym 8 kobiet, oraz 29 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w sekcjach: chłopięcej i dziewczęcej. Do działań operacyjnych przygotowanych jest 22 druhów, którzy tworzą Jednostkę Operacyjno – Techniczną. To 22 strażaków – ratowników o dobrej kondycji fizycznej (badania lekarskie), posiadających wyszkolenie pożarnicze ogólne i specjalistyczne (operatorzy sprzętu, ratownicy medyczni, kierowcy i dowódcy). Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowie – Rzędzinie od 1997 r. jest ogniwem Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, co dobrze świadczy o wyszkoleniu, wyposażeniu i niezawodnym działaniu jej członków. Średnio w roku wyjeżdżają kilkadziesiąt razy na teren miasta i do wiosek położonych wokół Tarnowa. Są to wyjazdy do pożarów, powodzi, wypadków drogowych, usuwania skutków huraganów itp. Druhowie z OSP doskonalą umiejętności poprzez:
szkolenia, ćwiczenia i udział w zawodach sportowo – pożarniczych.

W ostatnich kilku latach reprezentacja OSP w Tarnowie – Rzędzinie odniosła wiele sukcesów:

II miejsce w Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych
I miejsce (kilkakrotnie) w Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych
zdobycie na własność Pucharu Przechodniego Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Tarnowie.
W siedzibie druhów z dzielnicy Rzędzin gościły delegacje strażaków z Belgii, Niemiec, a w 2002 r. jednostka wizytowana była przez zastępcę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i uzyskała wysoką ocenę za całokształt działalności. W Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie – Rzędzinie kładzie się duży nacisk na pracę z młodzieżą. Jak już wcześniej wspomniano, ta OSP zrzesza w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej 29 dziewcząt i chłopców. Poprzez szkolenia, ćwiczenia czy organizację obozów szkoleniowych starsi druhowie przekazują im wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Elementy tradycji, historii i patriotyzmu są tematami pogadanek, dyskusji i wycieczek. Niedawna wycieczka „Szlakiem cmentarzy I Wojny Światowej” była dla nich doskonałą lekcją historii i patriotyzmu. Młodzież zrzeszona w MDP ma możliwość zdrowej i bezpiecznej rozrywki na organizowanych dyskotekach i zabawach, pod opieką odpowiedzialnego druha. Tego rodzaju działania wychowawcze ukierunkowane są na właściwe i pożyteczne wykorzystanie wolnego czasu młodzieży, rozwijanie jej zainteresowań i na bezpieczną rozrywkę. Jak zapewniają druhowie, w ich stowarzyszeniu zawsze jest miejsce dla ludzi odważnych i gotowych nieść pomoc innym.
Od czasu powstania parafii NSPJ, strażacy czynnie uczestniczą w jej życiu, wykonując wiele robót przy budynku kościoła, domu parafialnego, budowie kościoła bł. Karoliny Kózkówny, czy działając w Radzie Parafialnej. Są zawsze obecni na uroczystościach religijnych, występują w szyku ze sztandarem jednostki, przez co dodają podniosłego charakteru tym uroczystościom. Udział w procesji Bożego Ciała, Odpust Parafialny, warta przy Grobie Pańskim, rezurekcja, obchody święta 3 Maja, to nieprzerwana od lat powojennych tradycja. Także współpraca z proboszczami naszej parafii układała się zawsze na płaszczyźnie zrozumienia przez strażaków potrzeb tej parafii i również jednoczesnym docenianiu przez proboszczów roli OSP w życiu parafii.
Głęboko utkwiła w pamięci strażaków z OSP długoletnia współpraca z ks. Infułatem Stefanem Dobrzańskim.
Krótka, ale jakże serdeczna była przyjaźń z ks. Prałatem Stanisławem Mlyczyńskim. To właśnie im towarzyszyli druhowie w ostatniej drodze, to była droga z kościoła na cmentarz. Mile wspominają współdziałanie z ks. dr hab. Stanisławem Sojką, który zawsze podkreślał, że mając takich strażaków łatwiej jest prowadzić parafię.

Oprac.: Zarząd OSP
Tarnów – Rzędzin.

Komentowanie jest wyłączone