Formacja w naszej grupie

Celem formacji jest odnowa życia i wewnętrzna zgoda na osobiste uświęcenie, czyli stałe nawracanie się. Kard. Suenens ujął ten cel w zdaniu : „Nie pytaj , czy jesteś w Odnowie, ale czy odnowa jest w tobie”.

Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym nie mają jednolitej formacji. Każda wspólnota, pod kierunkiem swojego kapłana, sama decyduje o swoim wzroście duchowym i rozeznaje, jaką drogą będzie podążać w nadchodzącym roku. Aby iść razem, potrzebne są jednolite zasady dla wszystkich. Nie powinno się należeć do kilku ruchów czy grup, bo wtedy nie korzystamy z żadnej formacji i nie rozwijamy się duchowo.

W naszej wspólnocie przy planowaniu tematów na dany rok staramy się uwzględniać wskazania i nauczanie Naszego Wielkiego Papieża bł. Jana Pawła II, oraz Komisji Teologicznej.

Formacja Biblijna.

Obecnie naszą formację biblijną prowadzi biblista ks. dr Robert Głuchowski.

W roku 2009/1010 przyjęliśmy jako podstawę do naszej wspólnotowej i osobistej formacji podręcznik „Ufni, mężni do zadań specjalnych” Medytacje dla Charyzmatyków. O Remigiusz Recław, Wydawnictwo Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym Łódź.

Po świetnym wprowadzeniu do medytacji i omówieniu danej księgi przez naszego księdza biblistę, zaopatrzeni w podręczniki mieliśmy miesiąc na osobistą medytację.

Tematy:

– Charyzmatyk wierny – Tobiasz

– Charyzmatyk wielkiego zaufania – Abraham

– Wielkie charyzmaty i wielkie lęki – Eliasz

– Trudne powołanie charyzmatyczne – Jeremiasz

– Charyzmatyk miłosierny – Józef

– Powołany do głoszenia miłosierdzia – Jonasz

– prorokuj do Ducha – Ezechiel

Rok 2010/2011 spotkania „Grupy Biblijnej” tj. animatorów i wszystkich zainteresowanych tematyką biblijną odbywają się cyklicznie w 2-gą środę miesiąca a tematem są Dzieje Apostolskie.

Temat ten będzie kontynuowany w następnym roku tj. 2011/2012.

Formacja eucharystyczna.

W ramach przygotowań do Mszy św. w ostatni czwartek m/ca uczymy się pod kierunkiem księdza moderatora zasad obowiązujących w Liturgii: odnośnie przygotowania śpiewów (diakonia muzyczna), komentarzy, ofiarowania darów, modlitwy wiernych.

W roku 2009/2010 tematem przewodnim na Mszy św. wspólnotowej w ostatni czwartek miesiąca była: Msza Święta i jej dobre, świadome i pełne przeżywanie.

Msza Święta z modlitwami o uzdrowienie rok 2009/2010, tematy rozważań:

29.10.2009 – Sens obrzędów wstępnych

26.11.2009 – Spotkanie z Bogiem w Słowie (Liturgia Słowa)

28.01.2010 – Homilia i modlitwa wiernych

25.02.2010 – Jeśli przyniesiesz dar swój do ołtarza (Ofiarowanie)

25.03.2010 – To jest Ciało Moje, to jest Krew Moja (Konsekracja)

29.04.2010 – Modlitwa Pańska i Obrzęd Pokoju

27.05.2010 – W Komunii z Bogiem i ludźmi (Obrzęd Komunii Świętej)

24.06.2010 – Obrzędy zakończenia (błogosławieństwo końcowe, rozesłanie)

Na zakończenie tego roku został wyświetlony film „Tajemnica Eucharystii” – zapis spektaklu teatralnego im. J. Węgrzyna przedstawiający w niezwykle obrazowy i sugestywny sposób tajemnice Eucharystii (inspirowany objawieniami boliwijskiej mistyczki Cataliny Rivas )

Film do nabycia: http://www.sklepik.odnowa.org

Również na zakończenie tego roku uczestnicy Naszej Eucharystii otrzymali takie pamiątkowe obrazki.

Formacja ludzka.

Wskaźnikiem naszego rozwoju duchowego jest wypełnianie najważniejszego przykazania Miłości Boga i bliźniego. Im bardziej potrafię kochać, tym jestem bliżej i bardziej jestem zjednoczony z Bogiem

Staramy się budować zdrowe relacje w grupie poprzez organizowanie wspólnych wyjazdów np. latem na „działki” gdzie jest modlitwa, Eucharystia, ale także wspólne radosne świętowanie, śpiew, rozmowy.

Takim radosnym i oczekiwanym spotkaniem przy ciastku i kawie jest coroczne spotkanie opłatkowe grupy. Zazwyczaj z przygotowanymi niespodziankami, np. wizytą św. Mikołaja, losowaniem świętych opiekunów na dany rok itp.

W czasie cotygodniowej wspólnej modlitwy rozważamy słowo Boże i dzielimy się tym co nas w Tym Słowie poruszyło. To pomaga nam z kolei wprowadzać Boga w naszą codzienność, w relacje z bliskimi (relacje wzajemnej miłości i przebaczenia).

Formacja intelektualna.

Zachęcamy do pogłębiania wiedzy poprzez sięganie do lektur. Szczególnie tak ważnych dla Odnowy w Duchu Świętym „Dokumentów z Malines” Kard. Leona Josepha Suenensa.

Oficjalnych pism formacyjnych: http://www.zeszytyodnowy.eu/

Wiele cennych książek można nabyć przy okazji spotkań diecezjalnej Szkoły Modlitwy, rekolekcji Grup Odnowy w Ciężkowicach, corocznych majowych czuwań na placu Jasnogórskim. Mamy do dyspozycji,

wydawnictwa: Centrum Formacji Wieczernik w Magdalence k. Warszawy

http://www.odnowa.jezuici.pl/sklep/

oraz media :

http://www.dobremedia.org/

http://www.radioodnowa.org/

Uzdrowienie wewnętrzne:

W formacji uczestników spotkań ważnym etapem na drodze wzrostu duchowego jest etap podstawowego uzdrowienia wewnętrznego. Na tym etapie Bóg stopniowo uwalnia nas od uraz, lęków, niepewności, zamknięcia na ludzi i Boga. To wszystko stanowi część naszej wewnętrznej postawy, która ukształtowała się w nas na skutek grzechu osobistego, grzechu innych ludzi, raniących relacji w środowisku naszego dzieciństwa, niezdrowej obyczajowości, traumatycznych wydarzeń, wypaczonego życia społecznego. Podstawowe zranienia wewnętrzne są spowodowane relacjami z najbliższymi osobami: rodzicami, współmałżonkiem, rodzeństwem oraz innymi osobami odgrywającymi znaczącą rolę w naszym dzieciństwie i młodości. Potrzeba dotknięcia przeszłości, powrotu do niej wraz z Jezusem, otwarcia się na Jego dar uzdrowienia, aby konsekwencje tych zranień nie panowały nad nami, byśmy mogli całkowicie i głęboko zaufać Bogu. (ZO 3(78) 2005)

W roku 2010/2011 podjęto tematykę uzdrowienia jako temat przewodni comiesięcznych spotkań – Mszy Świętych z modlitwą o uzdrowienie:

Tematy rozważań:

Wrzesień: Co znaczy być uzdrowionym ?

Październik: Uzdrowienie a związki międzyludzkie.

Listopad: Uzdrowienie duchowe.

Grudzień: (Bochnia – udział i prowadzenie)

Styczeń: Uzdrowienie emocjonalne.

Luty: Uzdrowienie teologiczne.

Marzec: Uzdrowienie społeczne.

Kwiecień: Uzdrowienie ciała.

Maj: Uzdrowienie w kontekście zmartwychwstania.

Czerwiec: Jezus sam wybiera czas uzdrowienia.

W czasie adoracji po zakończeniu każdej Mszy świętej w ostatni czwartek miesiąca są prowadzone przez kapłanów modlitwy o uzdrowienie w określonych obszarach (także tych nie wymienionych w temacie).

Można i trzeba, prosić Pana Jezusa, o uzdrowienie wewnętrzne dla siebie (często pomaga w uzyskaniu łaski uzdrowienia fizycznego).

Propozycja nowenny.

Modlitwy o uzdrowienie wspomnień

DZIEŃ 1

Być może przyczyną naszych cierpień jest nasz grzech, być może jest to grzech innych. Stałem się ofiarą grzechu, który spowodował we mnie liczne rany. Pan o nich wie, On obiecuje mi triumf nad złem, które mnie dotyka. On chce obdarzyć mnie swoim zbawieniem.

Jr 30,15-17

Dlaczego krzyczysz z powodu twej rany, że ból twój nie da się uśmierzyć? Przez wielką twoją nieprawość i liczne twoje grzechy to ci uczyniłem. Wszyscy jednak, co cię chcieli pochłonąć, sami ulegną pożarciu. Wszyscy, co ciebie uciskali, pójdą w niewolę. Ci, co grabili ciebie, zostaną ograbieni. Wszystkich tych, co łupili ciebie, wydam na łup. Albowiem przywrócę ci zdrowie i z ran ciebie uleczę – wyrocznia Pana – gdyż nazywają cię „Odrzuconą”, Syjonie, „o którą nikt się nie troszczy”.

DZIEŃ 2

Być może nasza przeszłość nas boli. Może zostaliśmy skrzywdzeni przez naszych rodziców, rodzeństwo, przez nauczycieli, przez współ­małżonka. Pan wzywa nas do tego, abyśmy te bolesne wspomnienia od­dali Jemu. On czyni wszystko nowe. On pragnie uzdrowić naszą pamięć -nie znaczy to, że zapomnimy, ale że wspomnienia nie będą sprawiać nam bólu.

Iz 43,16-20

Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody: który wiódł na wyprawę wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Czytaj aż do wiersza 20.

DZIEŃ 3

Nie możemy sami wyzwolić się z sideł zła, które nas spotkało. Tylko Bóg jest naszym pocieszycielem, naszym obrońcą i uzdrowicielem.

Iz 51,12-16

Ja i tylko ja jestem twym pocieszycielem. Kimże ty jesteś, że drżysz przed człowiekiem śmiertelnym i przed synem człowieczym, z którym się obejdą jak z trawą? Czytaj aż do wiersza 16.

DZIEŃ 4

Obietnice Boże przewyższają nasze rozumienie, Bóg zna nasze rany, On zna wszystkie nasze potrzeby i pragnie je obficie zaspokoić. On wzywa nas do przyjęcia uzdrowienia naszych zranień, do nowego życia w wolności.

Iz 52,1-2

Przebudź się, przebudź! Przyodziej moc twą, Syjonie. Oblecz się w szaty najokazalsze, o Święte Miasto, Jeruzalem! Bo już nie wejdzie nigdy do cie­bie żaden nie obrzezany ani nieczysty. Otrząśnij się z prochu, powstań, o Branko Jerozolimska! Rozwiąż sobie więzy na szyi, pojmana Córo Syjonu!

 DZIEŃ 5

Tym, co nas uzdrawia, jest miłość Boża, nieskończona miłość, którą Bóg pragnie obdarzyć każdego z nas. Tę miłość najpełniej ofiarowuje nam w Eu­charystii. Świadome uczestnictwo we Mszy świętej i „nasycanie się” Bożą miłością podczas adoracji może stać się bardzo skutecznym lekarstwem na nasze zranienia.

Iz 54,4-10

Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz, nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie twej młodości i nie wspomnisz już hańby twego wdowieństwa. Bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na imię – Pan Zastępów, Odkupicielem twoim -Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi. Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan. I jakby do porzuconej

żony młodości mówi twój Bóg: Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z ogromną miłością cię przygarnę. Czytaj aż do wiersza 10.

DZIEŃ 6

Miłość Boża objawiła się w Jezusie. Jezus całe swoje życie poświęcił głoszeniu Dobrej Nowiny o Bożej miłości i nigdy nie odmawiał tym, którzy prosili Go o uzdrowienie, a więc i tobie nie odmówi tej łaski.

Mt 4,23-24

/ obchodził Jezus cala Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przyno­szono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał.

DZIEŃ 7

Nasza modlitwa winna być wytrwała nawet wtedy, gdy pozornie nie widzimy efektów. Winniśmy się modlić z wiarą i całkowitym poddaniem się woli Boga. Wewnętrzne uzdrowienie jest Jego wolnym darem, któ­rego On udziela nam w swoim czasie. Naszą rzeczą jest się modlić.

Łk 18,1-6

Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. „W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bal i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do Niego z prośbą…” Czytaj dalej aż do wiersza 8.

DZIEŃ 8

Nasze słabości, zranienia, krzywdy są błogosławieństwem. Właśnie w tych słabościach Jezus pragnie objawić swoją moc. On sam chce być naszym Lekarzem.

Mt 10,9-13

Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzesz­ników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z cel­nikami i grzesznikami?” On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują leka­rza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

DZIEŃ 9

Naszą odpowiedzią na Boże obietnice, na Jego miłość, jest tylko ufność.

Być może Zło będzie próbowało nas zniechęcić i podważyć wiarę w to, że Pan dokonuje w nas uzdrowienia. Ratunkiem jest oddawanie Jezusowi wszystkiego w ufności. On jest wierny i na pewno dotrzyma swoich obietnic.

l J 5,14-15

Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili.

Być może w trakcie tych dni modlitwy już coś się w tobie dokonało. Być może odkryłeś źródła swoich postaw. Podziękuj za to Jezusowi i proś Go, aby uzdrowienie, które w tobie rozpoczął, postępowało. Uzdrowienie jest najczę­ściej procesem, dokonuje się etapami. Nie jest ono także jakimś działaniem magicznym, lecz wymaga naszej współpracy.

W trakcie nowenny oddaj Bogu wszystkie okresy swojego życia, przechodząc je kolejno od poczęcia aż do momentu, w którym się obecnie znajdu­jesz. Zaproś Jezusa we wszystkie bolesne wspomnienia bądź te fakty z two­jego życia, których nie pamiętasz, ale które mogły wywrzeć na ciebie wpływ. Jeśli chcesz, skorzystaj z wzoru takiej modlitwy zamieszczonego np. w książce O. Roberta Faricy (R. Faricy SJ, Jak rozmawiać z Bogiem, Wydawnictwo „M”, Kraków 1991).

Komentowanie jest wyłączone